home

สสท.จัดประชุมตรวจการจ้าง “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวง  ชนบท เป็นประธานตรวจการจ้าง“โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”พร้อมด้วยคณะกรรมการจาก สสท. สบร. สผง. ศทส. สทช.ที่ 1, 5, 8 และ  บริษัทที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน การปรับปรุงข้อมูลโครงข่ายทางที่ได้จากการบูรณาการ แผนที่ต้นแบบโครงข่ายทางหลังบูรณาการแล้วเสร็จแผนที่โครงข่ายโครงข่ายทางในภาพรวมทั้งประเทศเป็นรูปเล่มตามลักษณะแผนที่ของสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทยรายงานฉบับผู้บริหาร รายงานสรุปผลการบูรณาการโครงข่ายทางแยกเป็นรายจังหวัดจำนวน 36 จังหวัด และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมทั้งพิจารณาเบิกเงินงวดสุดท้าย ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 12 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 5, 2015 - 13:00
ไทย
รูปภาพ: