home

สสท. จัดประชุม “ โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท ”

นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้าง “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท” พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จาก สสท. สทช.ที่ 2 , 8 , สวว. สบร. ศทส. และ สผง. ร่วมกันพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในการรวบรวมข้อมูลสายทางจากหน่วยงานต่างๆ  สำรวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ จัดทำร่างแผนที่ต้นแบบโครงข่ายทางเป็นถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย เพื่อใช้ในการประชุมบูรณาการโครงข่ายทางร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 32 จังหวัด ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายทางในแต่ละจังหวัด ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 อาคาร 2 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มกราคม 29, 2015 - 10:45
ไทย
รูปภาพ: