home

ส่วนอำนวยการ

 


นางวันทิพย์ วันแก้ว

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โทร. 0 2551 5969

 

นางสาวโบว์ แสงกฤษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0 2551 5970
นางสาวปณิฑวา จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0 2551 5970
นางสาวกรรณิกา เลขลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0 2551 5966
นางสาวกรุณา ตั้งรุ่งเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0 2551 5970
นางสาวพิมพ์พิชชา พรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0 2551 5970
นางสุกัญญา สงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป 0 2551 5970
นายอิสรธรรม  เนื้อนุ้ย นักจัดการงานทั่วไป 0 2551 5966
นางสาวสายใจ  นาสินเพิ่ม เจ้าพนักงานธุรการ 0 2551 5966

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

► งานสารบรรณและงานธุรการ ได้แก่ การรับ - ส่ง ร่างโต้ตอบหนังสือ การประชุม การประสานและอำนวยการการจัดทำข้อมูลสถิติ การรายงานงานพิธีการต่างๆ

► งานการเงินและบัญชี ได้แก่ การจัดทำคำขอ งบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี คุมยอดงบประมาณติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

► งานพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อ จัดจ้างควบคุมวัสดุครุภัณฑ์

► งานบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดทำประวัติ การลา การประเมิน การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การอบรม

► ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน

► ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย