home

กลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น

 


นายนิติกร  คล้ายชม

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น

โทร 0 2551 5975

นายทวีศักดิ์ ปานจันทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0 2551 5968
นายณัฐวุฒิ  เสียงแจ้ว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 0 2551 5968
 นางสาวสุกัญญา มิตรผักแว่น เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0 2551 5967
นางสาวพรรณี สูรโรคา เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0 2551 5967
นางสาวพรพรรณ พุฒเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0 2551 5968
นายเอกนิติ ทิพย์อักษร นายช่างโยธา (พร.) 0 2551 5968
นายกรวิชญ์  ซื่อสัตย์ วิศวกรโยธา 0 2551 5967
นายอรรถสิทธิ์  ผิวเหลือง นักจัดการงานทั่วไป 0 2551 5967

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

► ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริม อปท. ด้านงานทางหลวงท้องถิ่น รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เพื่อยกระดับทางหลวงท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความเป็นเอกภาพทั่วประเทศ

► จัดทำแผนงานในการควบคุมทางด้านวิชาการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของ อปท.

► พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเส้นทางถ่ายโอน อปท.

► ประเมินผลภารกิจควบคุมด้านวิชาการ

► ประเมินผลภารกิจกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ทางหลวง

► ประเมินคุณภาพงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนของ อปท.

► สรุปรายงานผลการประเมิน สภาพปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพต่อผู้บริหาร

► จัดทำข้อกำหนดและประเมินศักยภาพ และความพร้อมของ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอน

► ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนถนน เช่น จัดแผนการถ่ายโอนภารกิจ จัดทำแผนงบประมาณซ่อมบำรุงเส้นทางที่ถ่ายโอน เป็นต้น

► ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย