home

กลุ่มพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

 


นายบุญจอม  พรหมทอง 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

โทร. 0 2551 5976

 

นายเอกชัย พรมดำ วิศวกรโยธาชำนาญการ 0 2551 5983
นายสัญญา  สำลี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 0 2551 5984
นายทนานนท์ วงศ์กาฬสินธุ์ วิศวกรโยธา (พร.) 0 2551 5973
นางสาวนิรมล สังข์ประเสริฐ วิศวกรโยธา (พร.) 0 2551 5981
นางสาวศิรินันท์ แนนสินธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0 2551 5981
นางสาวนุชจิรา  ดวงรัศมี นักจัดการงานทั่วไป 0 2551 5981
นางสาวนัยนา ผิวผ่อง นักจัดการงานทั่วไป 0 2551 5981

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

► จัดทำแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

► ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ แนวทางการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

► จัดทำแผนการดำเนินการการควบคุมวิชาการและภารกิจด้านการควบคุมตามกฎหมาย

► จัดทำงบประมาณซ่อมบำรุงเส้นทางที่ถ่ายโอนเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

► รวบรวมคำขอความต้องการเส้นทางสายย่อยที่ขอผ่านกรมทางหลวงชนบทเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

► ศึกษา วิเคราะห์ วางผังโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

► จัดทำรายงานสรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเส้นทางที่ถ่ายโอน

► จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางและสะพานของทางหลวงท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

► ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย