home

กลุ่มมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น

 


นายอาคม ตันติพงศ์อาภา

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น

โทร. 0 2551 5986

 

นายชิตณุพงศ์ ชัยสุขนิพัทธ์

(ลาศึกษาต่างประเทศ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ 025515984

ว่าที่ร้อยตรี ถิรวัจน์ ผกผ่า

(ช่วยราชการ กสป)

วิศวกรโยธาชำนาญการ 025515984
นายกฤษฎิ์  เมลืองนนท์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 025515984
นายสุวรรณ  อ่อนเฉียบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 025515984
นายเตชวิทย์ ชูประยูร (.วิศวกรโยธา (พร 025515982
นางสาวมัณฑเลย์ แพทย์รัตน์ (.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร 025515985
นางสาวกัญญาเรศ  จันทร์ฟอง (.นายช่างโยธา (พร 025515985
นางสาวพรพรรณ วูวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป 025515985
นายกันตินันท์ สินธูระหัฐ นักจัดการงานทั่วไป 025515985

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการส่งเสริมและสนับสนุนท้องถิ่นให้หน่วยงานในระดับจังหวัดของกรมไปปฏิบัติ

► ประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เพื่อกำหนดแนวทาง แผนงานโครงการ ในการส่งเสริม

     และพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นร่วมกัน

จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดการควบคุมด้านวิชาการในงานก่อสร้างทางและสะพาน งานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัย รวมถึงงานวิชาการ

     ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ทางหลวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด ภารกิจการกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ทางหลวง

► อำนวยการและประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนางานทางหลวงท้องถิ่น รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

     สำหรับงานทางหลวงท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิชาการแก่ อปท.

จัดทำเอกสารคู่มืองานวิชาการและมาตรฐานงานทางให้ อปท.

► พัฒนามาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นสำหรับ อปท.

► ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย