home

สสท. จัดประชุมคัดเลือกจ้างที่ปรึกษา โครงการ “บูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท”

นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผส.สท. เป็นประธานการประชุมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก “โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท” พร้อมด้วยคณะกรรมการจาก สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น สำนักแผนงาน ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ และสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษา เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ในวงเงินงบประมาณและราคากลาง และใช้ในการเจรจากับที่ปรึกษา รวมทั้งให้ได้รายละเอียดที่จะกำหนดในสัญญาจ้าง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, พฤศจิกายน 18, 2014 - 16:30
ไทย
รูปภาพ: