home

สสท. ร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงาน ภารกิจถ่ายโอน ณ สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ

นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผส.สท., นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท., นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.กปท. และเจ้าหน้าที่จาก สสท. ร่วมประชุมให้ความเห็นการดำเนินงานภารกิจถ่ายโอน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมให้ อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ก.ถ. อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 14, 2014 - 17:15
ไทย
รูปภาพ: