home

E-Book

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1 มาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
2 มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
3 การปรับปรุงการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (powerpoint) ไฟล์ 1
4 ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงฯ ไฟล์ 1
5 ตารางสรุปมาตรฐานชั้นทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
6
แบบฟอร์ม ทถ.1-ทถ.6 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับใหม่)
ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3
7 คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ไฟล์ 1
8 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น คู่มือ , บัญชีรายชื่อ
9 คู่มือการใช้งานระบบ lmms ไฟล์ 1
10 คู่มือการตรวจสอบและประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่น lmms ไฟล์ 1
11 คู่มือการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่น 4s ไฟล์ 1
12 แผ่นพับการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
13 คู่มือผู้อำนวยการทางหลวง ไฟล์ 1ไฟล์ 2
14 คู่มือเจ้าพนักงานทางหลวง ไฟล์ 1
15 คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
16 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. ไฟล์ 1
17 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท. ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2
18 แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. เล่มปี 2552 , เล่มปี 2556
19 แบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. ล่มปี 2552 , เล่มปี 2556
20 มาตรฐานทดสอบวัสดุงานทาง ไฟล์ 1
21 มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
22 คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
23 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานแบบมาตรฐานงานทางและงานสะพานสำหรับ อปท. ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2
24 มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) ไฟล์ 1