home

E-Book

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1 มาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น (อัพเดทวันที่ 23 ตค. 62) ไฟล์ 1
2 มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (อัพเดทวันที่ 23 ตค. 62) ไฟล์ 1
3

ตัวอย่างแบบแปลนและคำอธิบายการลงนามในแบบงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น
     - แบบตัวอย่างงานซ่อมบำรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
     - แบบตัวอย่างงานซ่อมบำรุงบูรณะผิวคอนกรีต
     - แบบตัวอย่างงานก่อสร้างถนนคอนกรีต
     - คำอธิบายการลงนามในกรอบชื่อแบบ (Title Block)

 

ไฟล์ 1
ไฟล์ 1
ไฟล์ 1
ไฟล์ 1

4 ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักรถบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ (ชื่อ อปท. ที่ออกประกาศ) สำหรับ อปท. ที่เคยออกประกาศฯ แล้ว ไฟล์ 1
5 ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักรถบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ (ชื่อ อปท. ที่ออกประกาศ) สำหรับ อปท. ที่ยังไม่เคยออกประกาศ ไฟล์ 1
6 การปรับปรุงการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (powerpoint) ไฟล์ 1
7 ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงฯ ไฟล์ 1
8 ตารางสรุปมาตรฐานชั้นทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
9
แบบฟอร์ม ทถ.1-ทถ.6 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับใหม่)
ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3
10 คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ไฟล์ 1
11 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น คู่มือ , บัญชีรายชื่อ
12 คู่มือการใช้งานระบบ lmms ไฟล์ 1
13 คู่มือการตรวจสอบและประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่น lmms ไฟล์ 1
14 คู่มือการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่น 4s ไฟล์ 1
15 แผ่นพับการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
16 คู่มือผู้อำนวยการทางหลวง ไฟล์ 1ไฟล์ 2
17 คู่มือเจ้าพนักงานทางหลวง ไฟล์ 1
18 คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
19 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. ไฟล์ 1
20 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท. ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2
21 แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. เล่มปี 2552 , เล่มปี 2556
22 แบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. ล่มปี 2552 , เล่มปี 2556
23 คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่น ไฟล์ 1
24 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานแบบมาตรฐานงานทางและงานสะพานสำหรับ อปท. ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2
25 มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) ไฟล์ 1