home

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางจังหวัดระยอง

นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงข่ายทางจังหวัดระยอง และมี นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง)แผนที่โครงข่ายทาง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย ในจังหวัดระยอง ที่จัดทำขึ้นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือไม่อย่างไร ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ทางหลวงชนบทจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องถิ่นจังหวัด กรมทางหลวง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลประทานจังหวัด สปก.จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, พฤศจิกายน 12, 2014 - 17:00
ไทย
รูปภาพ: