home

ข่าวกิจกรรม

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น)

logo
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุม รับฟัง แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ทิศทาง บทบาทการทำงานของสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.สุพรรณบุรี

logo
สสท.จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางสำหรับ อปท. ครั้งที่ 3/2562

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.สุพรรณบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.วังกรด ทต.ดงป่าคำ อบต.สายคำโห้ และ อบต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.คลองคะเชนทร์ อบต.ปากทาง อบต.เมืองเก่า และ อบต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ดงกลาง และ อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

logo
สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.พิจิตร

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ป่ามะขาบ อบต.ไผ่ขวาง และ อบต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ข่าวทั้งหมด

หน้า