home

ข่าวกิจกรรม

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.คลองคะเชนทร์ อบต.ปากทาง อบต.เมืองเก่า และ อบต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ดงกลาง และ อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

logo
สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.พิจิตร

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ป่ามะขาบ อบต.ไผ่ขวาง และ อบต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.ท่าฬ่อ และ อบต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.บ้านใหม่ อบต.ท่าโพธิ์ อบต.งิ้วงาม และ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ปากโทก อบต.มะขามสูง และ อบต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.พลายชุมพล อบต.บึงพระ อบต.ไผ่ขอดอน และ อบต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

logo
สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) และ ขทช.พิษณุโลก

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.บ้านคลอง ทต.หัวรอ อบต.บ้านป่า และ อบต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ข่าวทั้งหมด

หน้า