home

ข่าวกิจกรรม

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.ปากพูน และ ทต.ท่าแพ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.สุราษฎร์ธานี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ท่าซัก อบต.บางจาก และ อบต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.บางจาก และ อบต.ท่าไร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

logo
สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.นครศรีธรรมราช

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.สุราษฎร์ธานี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.ท่างิ้ว และ อบต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

logo
สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.หาดคำ อบต.บ้านเดื่อ อบต.หนองกอมเกาะ และ อบต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.นาวัง อบต.กุดปลาดุก อบต.นาผือ และ อบต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ข่าวทั้งหมด

หน้า