home

ข่าวกิจกรรม

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.บุรีรัมย์ ทม.ชุมเห็ด อบต.กระสัง อบต.บัวทอง และ อบต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

logo
สสท. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงแบบมาตรฐานงานทางและงานสะพาน สำหรับ อปท. ครั้งที่ 1/2562

logo
สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.บุรีรัมย์

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.นครศรีธรรมราช และ อบต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ท่าเรือ และ อบต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.โพธิ์เสด็จ อบต.นาทราย และ อบต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.ปากพูน และ ทต.ท่าแพ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.สุราษฎร์ธานี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ท่าซัก อบต.บางจาก และ อบต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ข่าวทั้งหมด

หน้า