home

ข่าวกิจกรรม

logo
สสท. ชี้แจงแนวทางและประเด็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ อปท. ด้านงานทางในพื้นที่ ขทช.ลพบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.กกโก อบต.โพธิ์เก้าต้น และ อบต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องแก่ ขทช.เพชรบูรณ์

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.เขาแร้ง อบต.หินกอง อบต.ห้วยชินสีห์ และ อบต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.หลุมดิน อบต.สามเรือน อบต.หนองกลางนา อบต.ดอนแร่ และ อบต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.เขาพลับพลา อบต.บางป่า อบต.พิกุลทอง อบต.คุ้งกระถิน และ อบต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง บ.รุ่งเจริญ - บ.รางแคสูง ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

logo
สสท. ชี้แจงแนวทางและประเด็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ อปท. ด้านงานทางในพื้นที่ ขทช.ราชบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ขทช.ราชบุรี ทต.หลักเมือง อบต.ดอนตะโก และ อบต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.ราชบุรี ทต.เขางู อบต.คูบัว อบต.เจดีย์หัก และ อบต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ข่าวทั้งหมด

หน้า