home

ข่าวกิจกรรม

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. เข้าชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) แบบปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.ขอนแก่น ให้แก่ ขทช.ขอนแก่น

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.หลักเขต อบต.พระครู อบต.สวายจีก และ อบต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.เพชรบูรณ์

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.บ้านบัว ทต.อิสาณ อบต.กรันทา อบต.ถลุงเหล็ก และ อบต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

logo
อทช.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อความยั่งยืน

logo
สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.เมืองฝาง อบต.ลุมปุ๊ก อบต.สองห้อง อบต.สะแกซำ และอบต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. เข้าชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) แบบปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.เพชรบูรณ์

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.บุรีรัมย์ ทม.ชุมเห็ด อบต.กระสัง อบต.บัวทอง และ อบต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

logo
สสท. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงแบบมาตรฐานงานทางและงานสะพาน สำหรับ อปท. ครั้งที่ 1/2562

logo
สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.บุรีรัมย์

ข่าวทั้งหมด

หน้า