home

ข่าวกิจกรรม

logo
สสท.จัดประชุมคณะทำงานเพิ่มบทบาทการส่งเสริมและบูรณาการการทำงานกับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562

logo
สสท.จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ครั้งที่ 1-9/2562

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงความปลอดภัยจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนถนนทางหลวงท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.ต้นธง ทต.ศรีบัวบาน และ อบต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดวังไคร้ (วชิรานุกูลประชาสรรค์) บนถนนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ อบต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดภารกิจติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. และการจัดเก็บข้อมูลสายทาง โดยวิธี HD Tracking ในพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

logo
สสท. และ ขทช.เพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าหัวลบ บนถนนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ อบต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.เหมืองง่า ทต.อุโมงค์ และ ทต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดภารกิจติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. และการจัดเก็บข้อมูลสายทางโดยวิธี HD Tracking ในพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.ท่าเชียงทอง ทต.ประตูป่า ทต.เวียงยอง และ ทต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ข่าวทั้งหมด

หน้า