home

สสท.จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง "โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น" ครั้งที่ 10/2559

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง “โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น” พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างและบริษัทที่ปรึกษาร่วมประชุมพิจารณา ตรวจการจ้างงวดที่ 16 และงวดที่ 17

วันที่ : 26 ก.ย. 2559 14:45

สสท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก "โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่่ 2)"

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ๒๕๕9 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก “ โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ” พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา ของบริษัทที่ปรึกษา

วันที่ : 26 ก.ย. 2559 14:45

วารสารส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ : 10 ก.ย. 2559 15:45

สสท.จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง "โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น" ครั้งที่ 9/2559

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง “โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น” พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ผอ.ขทช.ฉะเชิงเทรา ผู้แทนจาก สบร. สสท. และบริษัทที่ปรึกษา

วันที่ : 06 ก.ย. 2559 16:45

สสท.ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ข้าราชการ พนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ : 15 ส.ค. 2559 18:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 12:30

ข่าวทั้งหมด

home