home

สสท. ให้สัมภาษณ์รายการ ทช.หมอทาง หัวข้อเรื่อง "โครงการตรวจสอบความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง"

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 สสท. โดยนายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กลุ่มมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท ได้อัดรายการ ทช.หมอทาง “ช่วงรอบทิศเกาะติดแวดวง ทช.” ในหัวข้อเรื่อง “โครงการตรวจสอบความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง”

วันที่ : 26 ก.ย. 2560 10:30

สสท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)” 

วันที่ : 09 ก.ย. 2560 11:15

สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้ง 13

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นาย สุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. พร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่กำกับประสานงาน และบริษัทที่ปรึกษาร่วมประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการส่งงานงวดที่ 21 และ 35 “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 2)” 

วันที่ : 09 ก.ย. 2560 11:15

สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 12

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นาย สุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กำกับประสานงาน และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)“ โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 2)” 

วันที่ : 28 ส.ค. 2560 16:00

สสท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)” 

วันที่ : 28 ส.ค. 2560 16:00

ข่าวทั้งหมด
7 ข้อควรปฏิบัติในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ : 23 ต.ค. 2560 18:45

กระทรวงคมนาคมได้ส่งคำถามที่ประชาชนสอบถามมาบ่อย (พร้อมคำตอบที่เกี่ยวข้องโดยตรง) เพื่อใช้ในการตอบคำถามสำหรับประชาชนที่ยังสงสัยในเรื่องของการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 20 ต.ค. 2560 21:45

กระทรวงคมนาคม ได้อำนวยความสะดวกด้านคมนาคมรองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดทำ ภาพอินโฟกราฟฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์การบริการให้กับประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี จำนวน 9 แผ่น

 

 

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 16:30

กรมทางหลวงชนบทให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์ - ราชพฤกษ์ (ฟรี) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2560

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 15:45

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพุธ ที่ 19 เม.ย. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท. และบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ อบจ.ชัยนาท เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และร่วมกันตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงได้ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. 

วันที่ : 19 เม.ย. 2560 14:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

รายงานประจำปี 2559

วันที่ : 01 ก.พ. 2560 14:00

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 12:30

ข่าวทั้งหมด
logo
คู่มือการปฏิบัติงานการทำลายหนังสือราชการ

วันที่ : 23 ก.พ. 2560 13:30

logo
การติดตามผลการซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอนของ อปท. ที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการของ สทช.ที่ 1 - 18

วันที่ : 11 พ.ย. 2559 14:00

ดาวน์โหลดไฟล์ PPT ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2560

วันที่ : 13 ต.ค. 2559 15:45

คู่มือการปฏิบัติงานและการรายงานผลประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2560

วันที่ : 13 ต.ค. 2559 15:15

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 1.9 และ1.10 ปี 58

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 12:30

คู่มือปฏิบัติงานและรายงานผลการประชุมขี้แจง ปี2558

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 12:15

ดาวน์โหลดไฟล์ PPT ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (สำหรับบรรยาย อปท.) ปี 58

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 11:15

เอกสารทั้งหมด

 

 

home