home

สสท. ลงพื้นที่เพื่อติดตาม โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเข้าพบ นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ สถ.จ.สงขลาเพื่อสัมภาษณ์และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งด้านงานทางของ อปท.

วันที่ : 01 ก.ค. 2559 08:45

สสท. ลงพื้นที่เพื่อติดตาม โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพุธที่ 29 มิ.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ อบต.บ่อดาน เพื่อเข้าสัมภาษณ์และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก นายสุชาวุฒิ จันทบูลย์ ผอ.กองช่าง อบต.บ่อดาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ : 30 มิ.ย. 2559 11:00

สสท. ลงพื้นที่เพื่อติดตาม โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพุธที่ 29 มิ.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ขทช.สงขลา เพื่อเข้าสัมภาษณ์และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผอ.ขทช.สงขลา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ : 30 มิ.ย. 2559 11:00

สสท. ลงพื้นที่เพื่อติดตาม โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ อบจ.สงขลา เพื่อเข้าสัมภาษณ์และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จาก นายสุรกิจ กาญจนะ ผอ.กองช่าง อบจ.สงขลา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ : 30 มิ.ย. 2559 11:00

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา    เข้าพบ นางพิศมัย ศรีสุภา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สถ.จ.มุกดาหาร 

วันที่ : 27 มิ.ย. 2559 16:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 12:30

ข่าวทั้งหมด

home