home

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่จังหวัดเลย ณ อบจ.เลย 

วันที่ : 29 เม.ย. 2559 10:30

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ขทช.สุรินทร์ 

วันที่ : 29 เม.ย. 2559 10:15

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพุธที่ 27 เม.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. รวมถึงเจ้าหน้าที่ ขทช. ปราจีนบุรี 

วันที่ : 29 เม.ย. 2559 10:15

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพุธที่ 27 เม.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเข้าพบ นายเกษม สัจจารักษ์ ผอ.ขทช.เลย 

วันที่ : 28 เม.ย. 2559 10:30

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพุธที่ 27 เม.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ณ อบจ.สุรินทร์ เพื่อเข้าสัมภาษณ์และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก นาย วัชระ วัฒนกุล ผู้อำนวยการกองช่าง 

วันที่ : 28 เม.ย. 2559 10:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 12:30

ข่าวทั้งหมด

home