home

สสท.ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ข้าราชการ พนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ : 15 ส.ค. 2559 18:15

สสท.จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

วันที่ : 15 ส.ค. 2559 18:15

สสท.จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง "โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น" ครั้งที่ 8/2559

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง “โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น” พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ผอ.ขทช.พัทลุง ผอ.ขทช.เชียงราย ผู้แทนจาก สบร. ศทส. สสท. และบริษัทที่ปรึกษาร่วมประชุมพิจารณาตรวจการจ้างงวดที่ 12 และ งวดที่ 15

วันที่ : 05 ส.ค. 2559 17:00

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ ณ อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าสัมภาษณ์และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จาก นายอภิรักษ์ ศักดา ผอ.กองช่าง 

วันที่ : 29 ก.ค. 2559 18:15

สสท.ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

วันพุธที่ 27 ก.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ ณ อบต.เขาวง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าสัมภาษณ์และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จาก นายเสน่ห์ อนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เขาวง 

วันที่ : 28 ก.ค. 2559 16:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 12:30

ข่าวทั้งหมด

home