ข่าวกิจกรรม

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.อรัญญิก ทต.ท่าทอง อบต.สมอแข และ อบต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

logo
สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนถนนสาย ทช.สค.2004(กม.ที่ 5.000) - บ.สันดาป ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ศรีจุฬา อบต.ดอนยอ และ อบต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.ลาดหญ้า ทต.หนองบัว อบต.ช่องสะเดา และ อบต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

logo
สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ/จัดเก็บรายละเอียดความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง เลียบคลองหลวง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.ท่าช้าง อบต.ท่าช้าง และ อบต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.เกาะสำโรง อบต.วังเย็น และ อบต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

logo
สสท.ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.กาญจนบุรี

logo
สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.แก่งเสี้ยน ทต.ท่ามะขาม ทต.ปากแพรก และ อบต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

logo
สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.พรหมณี อบต.บ้านใหญ่ และ อบต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ข่าวทั้งหมด

Pages