ข่าวกิจกรรม

logo
บริษัทที่ปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานสะพานให้กับบุคลากรของ สสท.

logo
สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่นำร่อง ครั้งที่ 7-6/2562

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.ท่าตูม อบต.ห้วยแอ่ง และ อบต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.แก่งเลิงจาน อบต.โคกก่อ อบต.หนองโน และ อบต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.เกิ้ง อบต.ดอนหว่าน อบต.บัวค้อ และ อบต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

logo
สสท.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.มหาสารคาม ทต.แวงน่าง อบต.แวงน่าง และ อบต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

logo
สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.มหาสารคาม

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น)

logo
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุม รับฟัง แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ทิศทาง บทบาทการทำงานของสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

logo
เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.สุพรรณบุรี

ข่าวทั้งหมด

Pages