ข่าวกิจกรรม

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.บ้านแป้น ทต.ป่าสัก ทต.เหมืองจี้ และ ทม.ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

logo
สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ครั้งที่ 9-8/2562

logo
สสท.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายการข้อกำหนดและขอบข่ายงานสำหรับที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.ช่อแฮ ทต.ทุ่งกวาว ทต.แม่หล่าย และ อบต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.สวนเขื่อน อบต.ร่องฟอง อบต.ห้วยม้า และ อบต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.แม่คำมี ทต.วังหงส์ อบต.นาจักร และ อบต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

logo
สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.แพร่

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.แพร่ ทต.บ้านถิ่น และ ทต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.ทุ่งโฮ้ง อบต.กาญจนา อบต.แม่ยม และ อบต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

logo
สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.กุรุคุ อบต.ท่าค้อ อบต.วังตามัว อบต.นาราชควาย อบต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

ข่าวทั้งหมด

Pages