Menu

ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม

ระบบงานต่างๆ

ระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง (CLD)

ระบบลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

ระบบบริหารจัดการแผนที่และข้อมูลโครงข่ายทาง

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ท

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

จริยธรรมองค์กร

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

Facebook

Facebook

รูปไอค่อน SMS

SMS

มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อปท.

เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม

ศูนย์การเรียนรู้ด้านงานทาง สำหรับ อปท.

แกลเลอรี่

สสท.ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวง เพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่นำร่อง (สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)))

Scroll Up Skip to content