home

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.กาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ อบต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพื่อชี้แจงโครงการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง โดยมี นายระพล รัตนวงษ์ชัยโย นายก อบต.ด่านมะขามเตี้ย นายณัฎฐวุฒิ อารีย์ชน รองปลัด อบต. พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 11:15

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.กาญจนบุรี

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ ทต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อชี้แจงโครงการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง โดยมีนายปรีชา บัวบาน นายก ทต.วังศาลา นายบัญชา ชูมาล ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 08:15

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตรวจสอบความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.กาญจนบุรี

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ อบจ.กาญจนบุรี เพื่อชี้แจงโครงการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่น ในพื้นที่นำร่อง โดยมีนายนภดล สงวนพันธ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี นายวรากร ปทุมนันท์ ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 09:15

สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 7

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กำกับประสานงาน และบริษัทที่ปรึกษาร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 5 (Progress Report No. 5) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)”

วันที่ : 04 มิ.ย. 2561 15:15

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่สำรวจถนนถ่ายโอนร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ อปท. รับโอนจากส่วนราชการอื่นในพื้นที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 15:15

ข่าวทั้งหมด
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

วันที่ : 10 พ.ค. 2561 15:15

logo
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 10:45

logo
MV ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด

วันที่ : 30 มี.ค. 2561 15:45

logo
การ์ตูนแอมมิเนชั่น 2D รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ : 30 มี.ค. 2561 15:45

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพุธ ที่ 19 เม.ย. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท. และบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ อบจ.ชัยนาท เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และร่วมกันตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงได้ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. 

วันที่ : 19 เม.ย. 2560 14:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

รายงานประจำปี 2560

วันที่ : 12 ม.ค. 2561 16:45

รายงานประจำปี 2559

วันที่ : 01 ก.พ. 2560 14:00

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.ในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 12:30

ข่าวทั้งหมด
การติดตามผลการซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอนของ อปท. ที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการของ สทช.ที่ 1 - 18

วันที่ : 01 ธ.ค. 2560 13:15

logo
คู่มือการปฏิบัติงานการทำลายหนังสือราชการ

วันที่ : 23 ก.พ. 2560 13:30

logo
การติดตามผลการซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอนของ อปท. ที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการของ สทช.ที่ 1 - 18

วันที่ : 11 พ.ย. 2559 14:00

ดาวน์โหลดไฟล์ PPT ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2560

วันที่ : 13 ต.ค. 2559 15:45

คู่มือการปฏิบัติงานและการรายงานผลประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2560

วันที่ : 13 ต.ค. 2559 15:15

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 1.9 และ1.10 ปี 58

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 12:30

คู่มือปฏิบัติงานและรายงานผลการประชุมขี้แจง ปี2558

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 12:15

ดาวน์โหลดไฟล์ PPT ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (สำหรับบรรยาย อปท.) ปี 58

วันที่ : 13 พ.ย. 2557 11:15

เอกสารทั้งหมด

 

 

home